1.- ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS DE USO E CONTRATACIÓN DO SITIO WEB.

A seguir, exponse o documento contractual que rexerá a contratación de produtos e/ou servizos a través do sitio web: https://samborca.gal/, titularidade de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ (en diante, SAMBORCA.GAL). A aceptación do presente documento leva que o usuario:

1. Leu e está informado do aquí exposto.

2. Que é unha persoa con capacidade para contratar e asume todas as obrigacións aquí expostas.

As presentes condicións serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web.

As presentes Condicións Xerais de Uso e Contratación do sitio web, xunto coas Condicións Particulares que poidan establecerse, teñen como propósito poñer a disposición do usuario información necesaria e regular as relacións comerciais que xurdan entre SAMBORCA.GAL e os usuarios da web. Tanto a navegación, como o rexistro, a utilización e/ou a adquisición de calquera dos produtos da web, supoñen a aceptación como Usuario, sen reservas de ningunha clase, de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais de Uso e Contratación que no seu caso rexan a adquisición dos bens e/ou a prestación dos servizos, así como no seu caso, das Condicións Particulares se as houber.

SAMBORCA.GAL poderá en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificar as presentes Condicións Xerais de Uso e Contratación e as Condicións Particulares mediante a publicación das devanditas modificacións na propia web para que poidan ser coñecidas polos Usuarios. Ditas posibles modificacións non afectará ós bens ou promocións que foron adquiridos polo Usuario previamente á modificación, por tanto, non terá carácter retroactivo.

2.- PARTES CONTRATANTES  

Por unha banda, o provedor dos bens contratados polo usuario é SAMBORCA.GAL. 

E, doutra parte, o usuario rexistrado no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal.

3.- REXISTRO DE USUARIOS 

O Usuario, poderá rexistrarse na web. Para iso, deberá introducir os datos persoais requiridos como obrigatorios. O Alta como Usuario da tenda online proporcionaralle acceso á web, á adquisición de produtos e á recepción de boletíns informativos/newsletter con información da compañía e dos seus produtos.

O usuario seleccionará un nome de usuario e un contrasinal, comprometéndose a facer uso dilixente dos mesmos, e non poñelos ao dispor de terceiros, así como a comunicar ao prestador a perda ou roubo dos mesmos ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de tal forma que este proceda ao bloqueo inmediato. O usuario ten responsabilidade plena do seu uso e custodia, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao prestador.

4.- OBXECTO DO CONTRATO

O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda nada entre SAMBORCA.GAL e o usuario no momento en que este acepta a compra durante o proceso de contratación. 

A relación contractual de compravenda leva a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun produto ou servizo concreto. 

Estas Condicións Xerais vinculan a ambas as partes e forman parte íntegra e inseparable do contrato de compravenda. A eficacia deste contrato opera no momento da subscrición do pedido a instancia do Usuario, a través dos mecanismos de contratación que posteriormente se especificarán, todo iso de conformidade co previsto no Código Civil que recolle o principio da autonomía da vontade e pactos entre as partes contratantes.

5.- TERRITORIO

SAMBORCA.GAL opera a través do sitio web https://samborca.gal/ en territorio español. A utilización desta web, así como calquera compra realizada no mesmo considérase efectuada en España, e por tanto suxeita ás leis e normas españolas vixentes.

Todo o anterior indícase sen prexuízo de que proximamente podamos ofrecer estes servizos nos ámbitos excluídos.

6.-INFORMACIÓN SOBRE PRODUTOS  

As descricións dos produtos ofrecidos no portal realízanse en base ao catálogo de produtos de SAMBORCA.GAL. 

As fotografías, representacións gráficas ou iconográficas e/ou vídeos relativos aos produtos, así como nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no sitio web teñen por obxecto achegar a maior información, con todo, o Usuario ha de ter en conta que teñen un propósito orientativo e, en consecuencia, carecen de carácter exhaustivo. 

É necesario advertir ao usuario que nalgúns casos as imaxes ofrecidas coa descrición do produto poden non coincidir exactamente, nestes casos prevalecerá sempre a descrición do produto que se fai na ficha de compra. Estes casos, serán excepcionais xa que a intención de SAMBORCA.GAL é ofrecer sempre unha imaxe fiel do produto ofertado. 

Así mesmo, para garantir información máis completa tamén lle indicaremos a existencia ou non de stock do produto o antes posible. No caso en que o produto non estea dispoñible despois de realizarse a compra, SAMBORCA.GAL informará o Usuario da anulación total ou, no seu caso, parcial do pedido e da devolución do prezo se procede. 

Doutra banda, SAMBORCA.GAL resérvase o dereito de establecer na súa páxina web https://samborca.gal/ os pedidos mínimos dos produtos

7.- PREZO

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero as posibles modificacións non afectarán aos pedidos dos que xa lle enviamos unha confirmación de Envío/Pedido.

Os prezos que se indican de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables e en todo caso expresaranse na moeda euro (€). Estes gastos, agás que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío, 9 manipulación, envoltorio, seguro de envíos ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto adquirido. O prezo do produto, os impostos aplicables e os gastos de envío aparecerán desagregados no momento da compra, para que o usuario poida saber exactamente con que se corresponde cada un. 

Os prezos aplicables a cada produto serán os publicados no sitio web, e aplicados de forma automática polo proceso de contratación na última fase deste. En todo caso, isto será sempre comunicado previamente aos Usuarios.

Os custos de manipulación e envío serán por conta do cliente e virán especificados no carriño da compra e no pedido, agás que se indique especificamente o contrario

Para calquera información sobre o pedido, o usuario poderá contactar con atención ao cliente de SAMBORCA.GAL a través do correo electrónico: samborca.info@gmail.com ou do número de teléfono de Atención ao Cliente.

SAMBORCA.GAL resérvase o dereito para modificar os seus prezos en calquera momento. Os produtos facturaranse ao prezo en vigor no momento da compra.

8.- GASTOS DE ENVÍO

Os gastos de envío virán especificados na ficha de cada produto e, en todo caso, desagregaranse antes de realizar a compra para o seu coñecemento por parte do usuario

9.- OFERTA E ACEPTACIÓN

O procedemento de contratación e a información precontractual está tanto en galego como en castelán e estes idiomas poderán ser utilizados para levar a cabo a contratación. No caso de que se poida levar a cabo noutro idioma será indicado antes de iniciar o procedemento de contratación.

O usuario para acceder aos produtos ofrecidos polo prestador e realizar unha compra a través da web, deberá darse de alta mediante a creación dunha conta de usuario. Para iso, o usuario deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que lle serán requiridos. Unha vez foi creada a conta de usuario, infórmase que de conformidade co esixido polo art.27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos: 

Unha vez que fixese a súa selección de produtos, engadíndoos ao carriño/cesta, o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pagamento. De forma máis detallada indícase a seguir:

1.- Faga clic no botón "Carriño" na parte superior dereita da páxina.

2.- Faga clic no botón “Engadir ao Carriño”. Nesta pantalla poderá ver o resumo de carriño cos produtos seleccionados, prezo, impostos, gastos de envío. Poderá eliminar calquera produto se o desexa dándolle a opción de eliminar.

3.- Se está consonte cos produtos seleccionados, faga clic no botón "Rematar compra" e encha a información de facturación, os datos de envío e o medio de pagamento. Nesta pantalla deberá validar e aceptar estas Condicións Xerais de Contratación que son as que rexerán a contratación realizada

4.- Introducidos os datos requiridos do seu medio de pagamento elixido, faga clic en “Realizar pedido”, e a súa compra quedará efectuada

10.- MEDIOS DE PAGO

Os medios de pagamento ofrecidos son os indicados na propia web no proceso de pagamento: 

 • Cartón de crédito/débito  
 • Transferencia (No concepto deberá indicar a referencia do pedido e debe enviar o xustificante bancario a info@samborca.gal. Debe ter en conta que o pedido non se enviará ata que o pagamento se faga efectivo).
 • Aplazame

Se o seu medio de pagamento é o cartón bancario, ao facer clic en "Realizar pedido" vostede está a confirmar que o cartón de crédito é seu. 

Os cartóns de crédito estarán suxeitos a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora destas, pero se dita entidade non autorizase o pagamento, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún contrato con vostede.

SAMBORCA.GAL enviará ao correo electrónico do usuario, no prazo das vinte e catro horas (24 horas) seguintes á recepción da formalización do pedido, un e-mail de xustificante de recepción e confirmación da compra realizada. O pedido de produtos e, por tanto, o contrato entenderase formalizado e perfeccionado no momento de recepción do pagamento do prezo por parte de SAMBORCA.GAL.

11.- PAGO DOS PRODUTOS

O pagamento do prezo e os gastos de envío dos produtos adquiridos a través da web realizarase no momento da compra e SAMBORCA.GAL enviaralle un correo electrónico de confirmación da compra realizada.

SAMBORCA.GAL manifesta que non ten acceso nin almacena datos sensibles relativos ao medio de pagamento utilizado polo Usuario, unicamente a entidade financeira correspondente procesadora do pagamento ten acceso a estes datos a modo de xestión dos pagamentos e cobros. Unha vez rematado o proceso de compra, xérase un documento electrónico no que se formaliza o contrato e que o usuario poderá imprimir.

SAMBORCA.GAL resérvase o dereito de cancelar pedidos en casos de incumprimento dos termos e condicións sinalados nas presentes Condicións de Uso e Contratación.

12.- FACTURA

SAMBORCA.GAL emitirá factura que remitirá ao correo electrónico do Usuario, nos casos nos que se solicite.

A factura emitirase a nome da persoa, xa sexa física ou xurídica, que realiza o pedido, polo que o Usuario debe asegurarse de consignar os datos correctos e completos do comprador. Non serán posibles cambios posteriores.

SAMBORCA.GAL advirte de que, para preservar a confidencialidade dos datos, unicamente emitiranse duplicados de factura ao titular do contrato. Non se emitirán duplicados a terceiros. SAMBORCA.GAL non enviará facturas por fax ou por correo postal.

13.- LUGAR E PRAZO DE ENTREGA 

13.1 LUGAR DE ENTREGA

SAMBORCA.GAL comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección indicada polo Usuario e que, en todo caso, deberá estar comprendida dentro do territorio de envíos. Coa finalidade de optimizar o proceso de entrega, a dirección que indique o Usuario debe ser unha dirección na cal poida realizarse a entrega dentro do horario laboral habitual. Ademais, o consumidor e usuario deberá asinar ou dar o seu visto e prace ao documento de entrega do paquete, e no seu caso, indicar as incidencias que procedan.

Se no momento da entrega do produto na dirección indicada, o Usuario atópase ausente, o transportista deixará un aviso indicando como proceder para concertar unha nova entrega. 

De tal forma, SAMBORCA.GAL non asume responsabilidade algunha cando a entrega do produto non chegue a realizarse como consecuencia de que os datos facilitados polo usuario sexan falsos, inexactos ou incompletos ou cando a entrega non poida efectuarse por causas 12 alleas á empresa de envíos, asignada para tal efecto, como o é a ausencia do destinatario, nestes casos

13.2 PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de entrega dependerá dos produtos e da provincia á que se efectuará o envío, e en calquera caso empeza contado desde que SAMBORCA.GAL recibe o importe do pedido. Este prazo de entrega será exposto de forma aproximada no proceso de compra e poderá depender da forma de envío seleccionado, que tamén será exposta e explicada no devandito proceso de compra. Agás disposición en contrario no Sitio web ou na información durante o proceso de compra, todos aqueles pedidos realizados a partir das 17.00 horas, horario peninsular, entenderanse que foron realizados o primeiro día laboral seguinte, para os efectos de cómputo de prazos de entrega. 

O Cliente poderá cancelar parcialmente o pedido sempre que a mercadoría non fose preparada para o envío. Neste caso, SAMBORCA.GAL resérvase o dereito a impoñer un custo adicional ao pedido polos trastornos derivados

No caso de que a mercadoría fose enviada o Cliente terá que facerse cargo do pedido completo, podendo posteriormente facer uso dos mecanismos de solicitude de devolución ou dereito de desistencia

Todo iso sen prexuízo de que existan causas de forza maior ou cando por calquera circunstancia allea a SAMBORCA.GAL non poida realizarse a entrega nese caso notificarase o máis axiña posible ao usuario. 

SAMBORCA.GAL non realiza entrega de produtos os sábados, domingos, festivos nacionais, autonómicos e locais. 

A entrega considérase efectuada a partir do momento no cal o produto foi posto a disposición do Usuario no lugar de entrega indicado polo mesmo. 

O risco dos produtos (entre outros, a perda, menoscabo ou roubo) transmitirase ao Usuario a partir do momento en que o produto/s fose posto a disposición do Usuario de conformidade co establecido nestas Condicións. 

14.- POLÍTICA DE DESISTENCIA E DEVOLUCIÓNS

O usuario ten 14 días naturais desde o momento da entrega dos produtos. Entenderase que a compra queda perfeccionada, desde o momento en que SAMBORCA.GAL remítelle xustificante de recepción da súa compra ao consumidor ou usuario, en soporte duradeiro, sempre dentro 13 das 24 horas seguintes, á realización do pedido pola páxina web. Entenderase que os produtos se entregan ao usuario ou consumidor, cando este asina o albarán de entrega. 

O dereito de desistencia poderase exercer a través desta páxina web, cubrindo o formulario web adxunto á solicitude de devolución e/ou contactando co Servizo de Atención ao Cliente, onde se lle indicarán os pasos para seguir para realizar a devolución. 

A devolución a SAMBORCA.GAL debe facerse usando a mesma caixa ou sobre utilizado na entrega ou, na súa falta, nalgún formato similar que garanta a devolución dos produtos en perfecto estado. Deberá incluírse unha copia do xustificante de compra e o formulario de desistencia debidamente cumprimentado.

 1. Envíenos o formulario de devolución cumprimentado na web https://samborca.gal/ ou por e-mail a samborca.info@gmail.com para informarnos da súa devolución e darémoslle as instrucións oportunas.
 2. Deberá vostede devolvernos directamente os bens na dirección: Campus 3·84 - Nave 1. C/ Osca, nº 2, Praza. 50197. Zaragoza - España. Sen ningunha demora, nun prazo máximo de 14 días naturais a partir da data na que nos comunique a desistencia.
 3. Se ten algunha dúbida sobre o proceso de devolución, póñase en contacto connosco a través do e-mail de contacto samborca.info@gmail.com ou no teléfono de Atención ao Cliente.

En todo caso, para os efectos de exercer o dereito de desistencia por parte do consumidor, os produtos obxecto de devolución deberán atoparse en perfectas condicións e con todos os seus compoñentes (manuais de instrución, accesorios, embalaxe orixinal ou calquera clase de vantaxes promocionais, entre outros. En todo caso, atenderase aos compoñentes descritos na ficha do concreto produto). Se está precintado ou pechado, ha de manterse o dispositivo de apertura intacto.

O Cliente será responsable da diminución de valor dos bens resultante dunha manipulación destes distinta á necesaria para establecer a súa natureza, as súas características ou o seu funcionamento.

Se dentro dos 14 días naturais para o exercicio do dereito de desistencia por parte do usuario, os produtos sofren danos, danos, roturas, golpes, caídas e calquera outra circunstancia análoga imputable ao usuario ou consumidor, o servizo técnico emitirá informe que fará chegar ao usuario ou consumidor, polo mesmo medio que este efectuou a compra, no que se lle indicará o motivo polo que non hai lugar á devolución das cantidades por causa imputable ao usuario ou consumidor. Así mesmo, o produto enviarase novamente ao usuario, se este non o 14 recibe, consignarase pola empresa de transportes, en todo caso, os gastos de envío deberán ser asumidos polo consumidor ou usuario. Entenderase que dita causa é imputable ao usuario e consumidor, se non fixo constar ningunha incidencia relativa a danos, roturas, golpes, caídas e calquera outra circunstancia análoga no documento de entrega do produto. Por tanto, é responsabilidade do usuario ou consumidor o asegurarse de que o vulto recibido estea externamente en bo estado, completamente pechado e sen evidencias de manipulación no momento da entrega.

SAMBORCA.GAL insta os usuarios e consumidores a que, no momento de recepción do produto por parte do consumidor ou usuario, este ábrao e comprobe que o citado produto chega en bo estado, sen roturas nin golpes ou calquera outra incidencia notable, en caso contrario, débeo facer constar expresamente no albarán de entrega.

No caso de que o vulto ou o produto non satisfagan esta inspección, o cliente ha de anotar este feito no albarán do transportista, recoller o envío e notificalo por escrito a SAMBORCA.GAL.

Para máis información véxase as apartado “ANOMALÍAS LOXÍSTICAS” destas condicións xerais de venda.

En caso de devolver o produto sen a súa embalaxe orixinal ou se non fose posible devolver o produto na súa embalaxe orixinal, o produto podería sufrir unha depreciación.

En todo caso, para os efectos de exercer o dereito de desistencia por parte do consumidor, é necesario que os Produtos sexan devoltos nas súas embalaxes orixinais xunto coa factura, no caso de que se devolvan sen as devanditos embalaxes orixinais o importe que se abonará ao usuario pola devolución do produto será diminuído na cantidade que corresponda, tras unha revisión por parte do noso servizo técnico.

Procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pagamento en que se abonou a compra sen que incorras en ningún gasto como consecuencia do reembolso fóra dos gastos de devolución do produto (especificados en cada caso, no momento de efectuar a compra online por parte do usuario).

SAMBORCA.GAL resérvase o dereito de reter o reembolso das cantidades ata recibir os bens, ou ata que se presentou unha proba de devolución dos bens, segundo que condición se cumpra primeiro. En caso contrario, poderá reterse o desembolso ata a recepción dos devanditos bens ou ata que o cliente acredite a devolución dos bens.

SAMBORCA.GAL xestionará a orde de devolución do prezo mediante o mesmo sistema de pagamento utilizado polo Usuario para a adquisición dos produtos.

Así mesmo, SAMBORCA.GAL resérvase o dereito a non reembolsar as cantidades, se o servizo técnico emite informe por danos, danos, roturas, golpes, caídas e calquera outra circunstancia análoga imputable ao usuario ou consumidor.

Non será atendido o dereito de desistencia nos seguintes casos, expresamente exceptuados na Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios (LGDCU) no seu artigo 103:

 • A prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, cando a execución comezase, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato fose completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistencia.
 • A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de flutuacións do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.
 • A subministración de bens confeccionados conforme as especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados.
 • A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
 • A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.
 • A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros bens.
 • Os contratos nos que o consumidor e usuario solicitase especificamente ao empresario que lle visite para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se, nesa visita, o empresario presta servizos adicionais aos solicitados especificamente polo consumidor ou subministra bens distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou bens adicionais.
 • A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.
 • A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.

Así mesmo, non se aceptará o dereito á desistencia tamén nos seguintes casos:

 • Produtos co precinto roto ou danado.
 • Produtos que recibisen danos exteriores ou unha manipulación no seu uso.
 • Produtos con elementos desarticulados ou retirados.
 • Produtos que se presenten sen todos os accesorios incluídos no empaquetado orixinal.
 • Produtos con modificacións ou alteracións no seu software
 • Produtos non aptos para ser devoltos por motivos de hixiene: como os mans libres. 

14.1 CONDICIÓNS E MODALIDADE PARA A ACEPTACIÓN DA DEVOLUCIÓN

Antes de retornar a mercadoría a SAMBORCA.GAL ha de recibir a autorización e o N.º de RMA, e ha de figurar en lugar visible a ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN que poderá descargar e imprimir na nosa web ou ser enviada por correo electrónico por parte de SAMBORCA.GAL. 

A ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN da mercadoría retornada deberá aparecer sempre visible e coa información de VULTOS e TRANSPORTE enchida.  

MODALIDADE DE ENVÍO: a mercadoría deberá ser enviada SEMPRE con portes pagos, e deberá ser enviada cumprindo os termos que aquí se explican.  

Para a substitución e reparación, SAMBORCA.GAL envía a mercadoría con portes pagos.

A mercadoría deberá conservar perfectos as embalaxes orixinais. 

SAMBORCA.GAL non responde de danos maiores sobre o produto que os declarados na solicitude de devolución. 

SAMBORCA.GAL poderá devolver ao remitente a portes debidos a mercadoría en caso de:

 1. a ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN non está presente, 
 2. a ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN non mostra información veraz, 
 3. a ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN non ten enchida a información de VULTOS ou de TRANSPORTE. 

É facultade de SAMBORCA. GAL rexeitar produtos que veñan incompletos de todos os seus partes/accesorios. 

Deben de ser enviados portes debidos pola Axencia de Transportes DHL (telf. 902123030), indicando na recollida e na parte externa da caixa o N.º de RMA. Un RMA. enviado por Axencia de Transporte distinta a DHL, con Rma. non autorizado, caducado, non visible e/ou distinto aos tipos autorizados, será rexeitado polo noso almacén. 

14.2 CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE DEVOLUCIÓN

Devolución comercial de mercadoría declarada precintada – Erro na inserción do pedido por parte do comercial de SAMBORCA.GAL: 

A) Devolución comercial de mercadoría declarada precintada – Erro na inserción do pedido por parte do comercial de SAMBORCA.GAL:

 • Admitido por adquisición en SAMBORCA.GAL 
 • Tipo de pedido: RZ
 • CUSTOS DE XESTIÓN: ningún
 • CUSTO DE TRANSPORTE: Sen custo para o cliente: enviar a portes debidos pola Axencia de Transportes DHL telf. 902123030, indicando na recollida e na parte externa da caixa o N.º de RMA.
 • VALOR ABONO: Valor da mercadoría.
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • Se o produto é declarado polo cliente como precintado, pero chega aberto: - 20% respecto ao valor da mercadoría
  • Se o produto chega fóra de prazo: - 0% respecto ao valor da mercadoría  

B) Devolución comercial de mercadoría declarada precintada – Erro na ficha técnica de produto da web de SAMBORCA.GAL ou devolución autorizada por parte do fabricante.

 • Tipo de pedido: RT
 • CUSTOS DE XESTIÓN: ningún
 • CUSTO DE TRANSPORTE: Sen custo para o cliente: enviar a portes debidos pola Axencia de Transportes DHL telf. 902123030, indicando na recollida e na parte externa da caixa o N.º de RMA.
 • VALOR ABONO: Valor da mercadoría.
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • Se o produto é declarado polo cliente como precintado, pero chega aberto: - 20% respecto ao valor da mercadoría
  • Se o produto chega fóra de prazo: - 0% respecto ao valor da mercadoría  

C)  Devolución comercial de mercadoría declarada precintada – erro no pedido por parte do cliente (erro ao pedir mercadoría equivocada, pedido anulado polo cliente final…)

Nota - Non é posible inserir devolución para un valor total inferior a 50 €. 

Se o estado do produto no momento da solicitude de devolución é de Alta Rotación ou produto en remate de vida con stock:  

 • Tipo de pedido: RC
 • CUSTO DE TRANSPORTE: O custo de transporte para o envío da mercadoría devolta é a cargo do cliente. Ningún Reintegro previsto.
 • VALOR ABONO: valor actual da mercadoría
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • Se o produto é declarado polo cliente como precintado, pero chega aberto: - 20% respecto ao valor da mercadoría
  • Se o produto chega fóra de prazo: - Posterior do 20% respecto ao valor da mercadoría

Se o estado do produto no momento da solicitude de devolución é produto aprovisionado baixo demanda ou produto en remate de vida sen stock:  

 • Tipo de pedido: RJ
 • CUSTO DE TRANSPORTE: O custo de transporte para o envío da mercadoría devolta é a cargo do cliente. Ningún Reintegro previsto.
 • VALOR ABONO: 80% do valor actual da mercadoría
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • se o produto declarado precintado polo cliente chega ao almacén aberto: Posterior do 40% respecto ao valor da mercadoría
  • se o produto chega fóra de prazo: Posterior do 40% respecto ao valor da mercadoría

D) Devolución comercial de mercadoría declarada desprecintada - Erro na inserción do pedido por parte do comercial de SAMBORCA.GAL ou devolución autorizada por parte do fabricante.

 • Tipo de pedido: RE
 • CUSTO DE XESTIÓN: Ningún
 • CUSTO DE TRANSPORTE: Sen custo para o cliente: enviar a portes debidos pola Axencia de Transportes DHL telf. 902123030, indicando na recollida e na parte externa da caixa o N.º de RMA
 • VALOR ABONO: Valor actual da mercadoría.
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • se o produto chega fóra de prazo:-0 % respecto ao valor da mercadoría

E) Devolución comercial de mercadoría declarada desprecintada - Erro na ficha técnica de produto da web de SAMBORCA.GAL.

 • Tipo de pedido: RY
 • CUSTO DE XESTIÓN: Ningún
 • CUSTO DE TRANSPORTE: Sen custo para o cliente: enviar a portes debidos pola Axencia de Transportes DHL telf. 902123030, indicando na recollida e na parte externa da caixa o N.º de RMA
 • VALOR ABONO: Valor actual da mercadoría.
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • se o produto chega fóra de prazo:-0 % respecto ao valor da mercadoría

F) Devolución comercial de mercadoría declarada desprecintada - erro no pedido por parte do cliente (erro ao pedir mercadoría equivocada, pedido anulado polo cliente final…)

Nota - Non é posible inserir devolución para un valor total inferior a 50 €.

 • Tipo de pedido: RW
 • CUSTO DE XESTIÓN: Ningún
 • CUSTO DE TRANSPORTE: O custo de transporte para o envío da mercadoría devolta é a cargo do cliente. Ningún reintegro previsto.
 • VALOR ABONO: 

Se o estado do produto no momento da solicitude de devolución é Alta Rotación ou produto en remate de vida con stock:

 • 60% do valor actual da mercadoría 

Se o estado do produto no momento da solicitude de devolución é produto aprovisionado baixo demanda ou produto en remate de vida sen stock:  

 • 40% do valor actual da mercadoría 
 • EXTRAPENALIZACIÓNES:
  • se o produto chega fóra de prazo:

Se o estado do produto no momento da solicitude de devolución é Alta Rotación ou produto en remate de vida con stock: 

 • posterior do 60% respecto do valor da mercadoría. 
 • Se o estado do produto no momento da solicitude de devolución é produto aprovisionado baixo demanda ou produto en remate de vida sen stock: posterior do 60% respecto do valor da mercadoría.

15.- GARANTÍA

O Usuario poderá exercitar a garantía dun produto segundo a normativa vixente sobre garantía dos produtos de consumo, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras 20 leis complementarias. En caso de dúbida, o Usuario pódese poñer en contacto a través do e-mail: rma@samborca.gal.

Para facer uso da garantía, é imprescindible a conservación do xustificante de compra e o albará de entrega dos produtos.

As garantías dos produtos son as establecidas polos fabricantes, sendo eles en todo caso quen respondería das posibles sentenzas ou defectos dos produtos subministrados, así como das posibles consecuencias destes.

Se o problema se manifesta pasados 6 meses desde o momento da entrega do pedido ao consumidor ou usuario, o consumidor deberá demostrar expresamente que a sentenza existía de orixe, achegando todas as evidencias que considere necesarias e oportunas, ademais, SAMBORCA.GAL resérvase o dereito para solicitarlle un informe pericial do produto, se o considera necesario para poder tramitar a garantía.

SAMBORCA.GAL resérvase o dereito para solicitar ao seu servizo técnico un informe sobre a verificación da orixe do problema. En caso de resultar un defecto provocado por causa allea á súa orixe, a reparación será facturable. Naqueles supostos que xustifiquen a aplicación da garantía, optarase pola reparación, substitución do produto, rebaixa ou devolución, nos termos legalmente establecidos.

Se o servizo técnico de SAMBORCA.GAL determina que o produto non entra en garantía, o consumidor deberá asumir todos os gastos de transporte.

En todo caso, se xunto ao produto o usuario ou consumidor envío outros produtos ou accesorios que non corresponden ao produto que entra en garantía, SAMBORCA. GAL non asumirá ningún tipo de responsabilidade sobre os mesmos. Tampouco asumirá ningún tipo de responsabilidade sobre a información que teñan instalados os produtos obxecto de garantía.

A garantía non se aceptará en caso de produtos danados ou naqueles produtos con signos evidentes dunha incorrecta manipulación.

A garantía non será aplicable nos seguintes casos:

 • Defectos e deterioracións producidos por feitos externos, accidentes, principalmente accidentes eléctricos, por desgaste e por utilización non conforme.
 • Produtos modificados ou reparados polo cliente ou calquera outra persoa non autorizada, mesmo servizos técnicos alleos a SAMBORCA.GAL, así como os produtos que son obxecto dun contrato de soporte específico.
 • Infección por Malware (calquera tipo de virus informático), por parte do cliente, nos produtos electrónicos, mesmo se este malware procede dun compoñente externo ao produto. Tamén calquera tipo de dano ou perda de información provocada polo malware e análogos.
 • Incorrecta configuración software/hardware, por parte do cliente, dun equipo, compoñente ou periférico
 • Produtos con números IMEI ou de serie fosen alterados, borrados, deteriorados e/ou modificados respecto ao número expresado na factura de compra ou no certificado de garantía.
 • Incorrecta utilización, manipulación ou mantemento do produto por parte do cliente, incluíndo o sometemento a torsión; presión; exposición a humidade e a temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura; fenómenos de corrosión e/ou oxidación ou exposición a produtos químicos.
 • Avaría provocada por un equipo ou periférico incorporado polo cliente ao produto en cuestión.
 • Produtos ou compoñentes rotos ou danados.
 • Produtos e compoñentes queimados por sobretensións ou sobreintensidades eléctricas...

16.- SEGUROS

Determinados produtos irán cubertos con seguros a todo risco durante o seu envío. Un produto estará cuberto por seguro a todo risco cando así se indique na ficha do produto, como condición particular

17.- ANOMALÍAS LOXÍSTICAS

Por faltas ou danos rogámoslle siga unhas simples regras na recepción do material para que podamos reclamar ao seguro a indemnización correspondente e poder reembolsarse a Vde.

EN PRESENZA DO TRANSPORTISTA: “QUE FACER ANTES DE ASINAR O ALBARÁ DO TRANSPORTISTA " POD"”.  

 • Comprobar que o número de vultos que está a recibir é igual ao que figura no documento de transporte, chamado "pod".
 • Comprobar as etiquetas que figuran na embalaxe dos vultos: debe figurar o seu nome e dirección de entrega.
 • Comprobar o estado exterior dos vultos: non deben presentar ningún sinal de ser manipulados (por exemplo, que estean pechados con cinta non orixinal ou do transportista) ou que a embalaxe estea danado. 

Se unha vez efectuadas estas comprobacións, detéctase unha anomalía, debe asinar o documento de transportista poñendo a palabra “RESERVA” e detallando o tipo de anomalía atopada, exemplo: "RESERVA por dous vultos que faltan”, ou “RESERVA por vulto con embalaxe rota". 

Atención: O receptor está obrigado a examinar de forma inmediata se o envío presenta algún dano e está completo. 

No caso de que haxa danos que se puideron producir durante o transporte e que non puidesen examinarse de forma externa, deben ser comunicados por escrito ao transportista nun prazo máximo de 24 horas a partir da entrega.

Antes de retornar a mercadoría a SAMBORCA.GAL, ha de recibir a autorización e o N.º de RMA que obterá a través da nosa web ou por e-mail.

 1. MODALIDADE DE ENVÍO: a mercadoría enviarase a portes pagados por Axencia de Transporte DHL, non aceptamos envíos por Correos.
 2. DIRECCIÓN ENTREGA: C/ Osca N.º 2 nave 1 muelle 5 Campus 3.84 – 50006 Zaragoza.
 3. ALBARÁN ACOMPAÑATORIO DA MERCADORÍA: toda mercadoría deberá chegar ao noso almacén con albará do cliente no que EN TODO CASO deberá figurar:
  • Identificación do cliente
  • N.º de Rma.
  • N.º de ref. cliente
  • Lugar e data de emisión
  • Descrición da mercadoría
  • P/ n da mercadoría
  • Uds. enviadas/artigo
 4. ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN da mercadoría para devolver deberá aparecer sempre visible e coa información de vultos e transporte.
 5. SAMBORCA.GAL REXEITARÁ AO TRANSPORTE ou, no seu caso, devolverá ao remitente para portes debidos a mercadoría en caso de incumprimento destas condicións:
  • ALBARÁ DE REMITENTE non incluído
  • ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN non presente 
  • ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN con información non veraz
  • ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN sen datos de VULTOS ou de Transporte
  • EMBALAXE DE TRANSPORTE DANADO 
 6. EMBALAXES ORIXINAIS: O produto deberá conservar as embalaxes orixinais.
 7. ABOAMENTO ANOMALIAS: Emitirase factura de aboamento de todos os RMAs. recibidos por anomalías loxísticas que cumpran as condicións de devolución.
 8. SAMBORCA.GAL non responde de danos maiores sobre o produto que os declarados na solicitude de anomalía.
 9. SAMBORCA.GAL resérvase o dereito de emitir un cargo por produtos que veñan incompletos de todas os seus partes/accesorios.

18.- LEI  APLICABLE E XURISDICIÓN 

As presentes Condicións Xerais réxense pola lexislación española. En caso de controversia ou desavinza que se derive da compra de produtos a través da web e/ou das presentes Condicións Xerais e para a resolución de calquera conflito, as partes acordan libremente someterse aos Tribunais de CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA, GALICIA), sen prexuízo dos tribunais que correspondan pola razón de consumidor da parte contratante. 

Ver condicións en Castelán