Galego

A seguir, indicámoslle a información relativa á protección dos datos de usuarios que se solicitan e xestionan a través desta páxina web:

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ.

Os usuarios, mediante a aceptación da Política de Privacidade, consenten expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do responsable do tratamento para informar acerca dos produtos e servizos de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ.

A lexitimación do tratamento dos datos obtidos a través desta páxina web realízase con base legal no consentimento do usuario, para o que se habilitaron os correspondentes formularios, consentimento que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa (Por exemplo, mediante a aceptación da casa correspondente á política de privacidade cando se introducen os datos do usuario no formulario de contacto).

Os datos persoais proporcionados polos usuarios a través desta páxina web conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron solicitados, tendo en conta tamén os períodos establecidos na normativa de aplicación.

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, agás obriga legal, tampouco se realizarán transferencias internacionais de datos.

Os maiores de 16 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web.

Para o tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitarase o consentimento dos seus pais ou titores legais.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos persoais, oposición e limitación ao tratamento dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ou na dirección de correo electrónico samborca.info@gmail.com.

Esta páxina web pode conter ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á da o acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir se aceptar as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.  

O usuario acepta que todos os seus datos de carácter persoal sean íntegramente cedidos a Aplazame dende o momento en que o usuario inicie a contratación do servizo de pago aprazado ofrecido por Aplazame no momento de elexir a forma de pago. Esta aceptación exténdese a terceiras entidades que tiveran que acceder aos ficheiros para o bo fin do contrato


Castelán

A continuación, le indicamos la información relativa a la protección de los datos de usuarios que se recaban y gestionan a través de esta página web:

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del usuario serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ.

Los usuarios, mediante la aceptación de la Política de Privacidad, consienten expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del responsable 25 del tratamiento para informar acerca de los productos y servicios de JAVIER COTÓN GONZÁLEZ.

La legitimación del tratamiento de los datos obtenidos a través de esta página web se realiza con base legal en el consentimiento del usuario, para lo cual se han habilitado los correspondientes formularios, consentimiento que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa (Por ejemplo, mediante la aceptación de la casilla correspondiente a la política de privacidad cuando se introducen los datos del usuario en el formulario de contacto)

Los datos personales proporcionados por los usuarios a través de esta página web se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que han sido recabados, teniendo en cuenta también los períodos establecidos en la normativa de aplicación.

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, tampoco se realizarán transferencias internacionales de datos.

Los mayores de 16 años podrán prestar válidamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales a través de esta página web

Para el tratamiento de datos de personas menores de 16 años se necesitará el consentimiento de sus padres o tutores legales.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, oposición y limitación al tratamiento de sus datos, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, o en la dirección de correo electrónico samborca.info@gmail.com.

Esta página web puede contener enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de Al acceder a tales páginas web, el usuario puede decidir si aceptar sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador

El usuario acepta que todos sus datos de carácter personal sean íntegramente cedidos a Aplazame desde el momento en que el usuario haya iniciado la contratación del servicio de pago aplazado ofrecido por ésta última en el momento de elegir la forma de pago. Esta aceptación se extiende a terceras entidades que tuvieran que acceder a los ficheros para el buen fin del contrato.